IESH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Institute of Enviroment Science and Public Health

phone
Gọi ngay: 0372606608
messenger
zalo

 

 

+ Dữ liệu được truyền về trung tâm có khoảng thời gian truyền theo yêu cầu của Sở TNMT, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu chuẩn phục vụ các công tác quản lý .
+ Có khả năng kết nối  với các cổng analog  (4-20mA) của các thiết bị đo
+ Kết nối RS 485 MODBUS RTU với các thiết bị ngoại vi
+ Cho phép khả năng kết nối, tích hợp phát triển tiếp tục các thông số khác
+ Có chức năng truyền nhận dữ liệu Internet
+ Đảm bảo tích hợp, truyền dẫn  lưu thông với sở TNMT Tỉnh