IESH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Institute of Enviroment Science and Public Health

phone
Gọi ngay: 0372606608
messenger
zalo
Trang chủ / Chứng chỉ chất lượng / Giấy Chứng Nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng đồng được bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

- Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ mổi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn, độc chất, kiến trúc môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học, tự động hóa, chế tạo các dụng cụ thiết bị đo đạc, quan trắc, phân tích môi trường, thực phẩm; Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện

- Dịch vụ KH&CN: quan trắc, phân tích, thử nghiệm, xử lý môi trường: Tư vấn lập và tư vấn thẩm định các báo cáo về môi trường và an toàn thực phẩm; Kiểm chuẩn các thiết bị phân tích, quan trắc môi trường; Cung cấp các thiết bị và chuyển giao công nghệ đo đạc, quan trắc, xử lý môi trường và thực phẩm; Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên

- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.