IESH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Institute of Enviroment Science and Public Health

phone
Gọi ngay: 0372606608
messenger
zalo
Trang chủ / Chứng chỉ chất lượng / Giấy Chứng Nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 099

Căn cứ theo Quyết định số: 2387/ QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng kí hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường: Lĩnh vực và phạm vi mà Viện khoa học môi trường và Sức khỏe cộng đồng được cấp giấy chứng nhận:

I. Quan trắc hiện trường 

1. Nước

- Nước mặt:                                         Lấy mẫu: 02 thông số                                           Đo tại hiện trường: 08 thông số

- Nước dưới đất:                                 Lấy mẫu: 01 thông số                                           Đo tại hiện trường: 07 thông số

- Nước thải:                                         Lấy mẫu: 01 thông số                                           Đo tại hiện trường: 05 thông số

- Nước biển:                                        Lấy mẫu: 01 thông số                                           Đo tại hiện trường: 07 thông số

- Nước mưa:                                       Lấy mẫu: 01 thông số                                           Đo tại hiện trường: 04 thông số

2. Khí

- Không khí xung quanh:                    Lấy mẫu: 15 thông số                                            Đo tại hiện trường: 06 thông số

- Khí thải:                                            Lấy mẫu: 30 thông số                                            Đo tại hiện trường: 10 thông số

3. Đất                                                  Lấy mẫu: 01 thông số

4. Bùn:                                                Lấy mẫu: 01 thông số

5. Trầm tích:                                       Lấy mẫu: 01 thông số

6. Chất thải:                                       Lấy mẫu: 01 thông số