IESH

Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Institute of Enviroment Science and Public Health

phone
Gọi ngay: 0372606608
messenger
zalo
Trang chủ / Chứng chỉ chất lượng / Chứng chỉ VILAS ISO/IEC 17025:2017 số hiệu 766

Tiêu chuẩn ISO 17025 cho phòng thí nghiệm ở Việt Nam còn có tên gọi là Tiêu chuẩn VILAS ISO/IEC 17025. "VILAS" viết tắt của cụm từ " Vietnam Laboratory Accreditation Scheme" là một trong các hệ thống công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. VILAS là một trong những chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam( BoA - Bureau of Accreditation Vietnam, BoA là thành viên MRA của các tổ chức công nhận khu vực và Quốc tế APLAC, ILAC, tham gia các hoạt động trong các tổ chức ILAC, APLAC và PAC). Trên thực tế không có chuẩn VILAS. Vì vậy, nếu ai đó nói về chuẩn VILAS chính là đang nói về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Bộ tiêu chuẩn ISO 17025 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng cho phòng thí nghiệm do tổ chức ISO( International Organization for Standardization) ban hành. ISO 17025 được xây dựng nhằm cung cấp một khuôn khổ cho việc phát triển, thực hiện, giám sát và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng cho những tổ chức có các hoạt dông thử nghiệm, hiệu chuẩn, lấy mẫu.

HỆ THỐNG CÁC BỘ TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025

Lịch sử của bộ tiêu chuẩn ISO 17025 bắt nguồn từ cuộc họp năm 1975 của tố chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC). Sự kiện hành đã cho thấy sự cần thiết phải có một hưỡng dẫn quốc tế về những yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Phiên bản mới nhất hiện nay của ISO/IEC 17025 được ban hành năm 2017 có 8 điều khoản: Phạm vi áp dụng( điều khoản 1), Tài liệu viện dẫn( điều khoản 2), Thuật ngữ và định nghĩa( điều khoản 3), Yêu cầu chung( điều khoản 4), Yêu cầu cơ cấu( điều khoản 5), Yêu cầu nguồn lực( điều khoản 6), Yêu cầu quá trình( điều khoản 7) và Yêu cầu hệ thống quản lý( điều khoản 8).

TỔ CHỨC NÀO THUỘC PHẠM VI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 17025?

ISO 17025 đưa ra các yêu cầu nhằm xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình thử nghiệm, hiệu chuẩn, lấy mẫu, áp dụng cho mọi quy mô tổ chức. Vì vậy, tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ này đều có thể áp dụng và chứng nhận ISO/IEC 17025.

Phòng Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng đồng được công nhận là Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 mang số hiệu VILAS 766 căn cứ theo Quyết định số 56.2022/QĐ-VPCNCL ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng.